Klachtenreglement Team Bewind

Over Team Bewind

 

Klachtenreglement Team Bewind

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 1:

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. VOF: Bedrijfsnaam
 2. Directie: J. van ’t Oever & A. Haages
 3. Ieder ander medewerker van Bedrijfsnaam
 4. Cliënt: De persoon wiens vermogensbestandsdelen onder beschermingsbewind zijn gesteld bij Bedrijfsnaam.
 5. Bezwaar: Een schriftelijke of mondelinge uiting van onvrede over de dienstverlening
 6. Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie

 

Artikel 2:

De regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Bedrijfsnaam.    

 

Bezwaren

 

Artikel 3:

De desbetreffende bewindvoerder/vervanger handelt zo spoedig mogelijk het bezwaar af. Het bezwaar wordt in overleg met cliënt schriftelijk of telefonisch opgelost. Indien dit niet mogelijk is wordt het bezwaar voorgelegd aan de directie. De directie behandelt het bezwaar en tracht daarbij het bezwaar alsnog op te lossen. Indien nader onderzoek noodzakelijk is, dient de directie dit onderzoek in te stellen. De uitkomst van het bezwaar wordt schriftelijk of per e-mail medegedeeld aan cliënt. Indien cliënt niet tevreden is gesteld, kan de cliënt een klacht indienen.

 

Klachten

 

Artikel 4:

De klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden. De klacht omvat tenminste:

 1. Naam, BSN, en adres van cliënt.
 2. Contactgegevens cliënt c.q. wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Dagtekening klacht.
 4. Omschrijving klacht.
 5. Vermelding van de bewindvoerder tegen wie de klacht is gericht.
 6.  
 7. Klachten die niet gedagtekend zijn, worden gedagtekend op datum ontvangst.
 8. Klacht dient gericht te worden aan:
  1. Bedrijfsnaam
   Postbus …..
   Postcode en plaats

 

Artikel 5:

Klacht wordt niet in behandeling genomen of wordt gestaakt als:

 1. De klacht anoniem is.
 2. De klacht betrekking heeft op een feit/gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening klacht heeft plaatsgevonden.
 3. Een klacht die reeds eerder met inachtneming is afgedaan.
 4. De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

 

Artikel 6:

Cliënt ontvangt schriftelijk/e-mail binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging vanuit de directie.

 

Artikel 7:

De klachten worden binnen zes weken na indiending klacht afgehandeld. De klacht zal altijd bij de directie gemeld worden.

 

Artikel 8:

Voor de afhandeling van klachten wordt hoor en wederhoor toegepast. Voor zowel de cliënt als op wie de klacht betrekking heeft.  

 

Artikel 9:

Indien de klacht niet naar tevredenheid van cliënt is afgehandeld, is er een beroepsmogelijkheid voor de cliënt om zich te wenden tot de branchevereniging NBBI.

 

Artikel 10:

Alle klachten en bezwaren worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is een klacht met derden te bespreken wordt er vooraf altijd toestemming gevraagd aan cliënt.

 

Artikel 11:

De klachten worden zorgvuldig gearchiveerd in het klachtenregister. De persoon die de klacht afhandelt vermeld hoe de klacht is opgelost of afgedaan.

 

Slotbepaling

 

Artikel 12:

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2020 en geldt voor onbepaalde tijd.

Team Bewind is door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM officieel erkend als een professioneel bewindvoerderskantoor en lid van de branchevereniging NBBI

Snel menu

Allright Reserved - Team Bewind